Finantari nerambursabile


I. Parteneriate

“Investeste intotdeauna pe termen lung”. Warren Buffet

 • Programul Operational Capital Uman

Star Consulting&Training are capacitatea operationala si tehnica de a se implica in proiecte derulate in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU), atat in calitate de partener, cat si in calitate de furnizor de servicii.

Programul Operational (PO) „Capital uman” pentru perioada 2014-2020, derulat in Romania cu sprijinul Fondului Social European, descrie prioritatile si obiectivele unor investitii de aproximativ 5 miliarde EUR dintre care 4,3 miliarde EUR din bugetul UE) menite sa ajute romanii, inclusiv tinerii, sa isi gaseasca un loc de munca si sa isi dezvolte cunostintele si competentele, contribuind astfel la reducerea saraciei si a excluziunii sociale si sustinand perfectionarea serviciilor sociale si a institutiilor de pe piata muncii. Se acorda o atentie deosebita tineretului, minoritatii rome si populatiei rurale.

Romania se confrunta cu provocari semnificative pe piata muncii, in ceea ce priveste atat ocuparea, cat si saracia. Acest PO se concentreaza asupra prioritatilor identificate pentru Romania si va reprezenta o sursa importanta de investitii privind ocuparea fortei de munca, educatia, combaterea saraciei sau sprijinirea serviciilor sociale.

Programul are sapte prioritati, sumele alocate de UE fiind cele de mai jos:

Prioritatile 1 si 2 sunt dedicate punerii in aplicare a Garantiei pentru tineret in Romania, fiind disponibile 211 milioane EUR pentru regiunile eligibile in cadrul initiativei privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor (Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia) si 362 de milioane EUR pentru restul tarii. Aceste masuri vor fi adaptate la profilurile tinerilor care nu au un loc de munca si nu sunt integrati intr-un sistem de invatamant sau de formare (NEET). Acestea pot cuprinde consiliere, orientare, formare, asistenta pentru infiintarea de companii si sprijin pentru mobilitate, precum si stimulente acordate angajatorilor pentru a crea locuri de munca, programe de ucenicii etc.

Prioritatea 3, „Locuri de munca pentru toti”, are alocate 1,1 miliarde EUR din partea UE. Aceasta va sprijini accesul pe piata muncii, vizand somerii si persoanele inactive, somerii pe termen lung, lucratorii mai in varsta, persoanele cu dizabilitati si persoanele cu un nivel de educatie mai scazut. Se va avea in vedere dezvoltarea competentelor acestora, facilitandu-le recunoasterea calificarilor sau a experientei, sprijinind mobilitatea fortei de munca intre diferite regiuni din Romania si ajutand participantii sa gaseasca un loc de munca sau sa infiinteze microintreprinderi si IMM-uri, printre altele.

Prioritatea 4, cu 940 de milioane EUR, vizeaza promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. Masurile integrate vor facilita accesul pe piata muncii pentru persoanele defavorizate, inclusiv pentru romi, dezvoltandu-le competentele si sustinand antreprenoriatul si intreprinderile sociale, printre alte actiuni. Vor beneficia de sprijin mai multe grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele fara adapost, cele care sufera de dependenta, victimele violentei domestice sau ale traficului de fiinte umane, detinutii sau fostii condamnati, persoanele varstnice si cele cu dizabilitati. De asemenea, se va oferi sprijin specific pentru serviciile sociale, precum asistenta sociala, serviciile de sanatate si de ingrijire, inclusiv pentru asa-numita „dezinstitutionalizare” (asistenta oferita grupurilor care necesita ingrijire, pentru ca acestea sa poata trai mai independent in loc sa fie internate in diferite institutii).

Prioritatea 5, cu 201 milioane EUR, sustine dezvoltarea locala ca responsabilitate a comunitatilor. Aceasta acopera zonele urbane (orase cu peste 20 000 de locuitori), concentrandu-se asupra comunitatilor defavorizate. Astfel, prioritatea va veni in completarea sprijinului de care beneficiaza zonele rurale si orasele mai mici in cadrul programului de dezvoltare rurala.

Prioritatea 6, educatie si competente, va cuprinde investitii de 1,2 miliarde EUR pentru a sustine a doua sansa la educatie acordata tinerilor NEET, a reduce abandonul scolar timpuriu, a spori accesibilitatea si calitatea invatamantului superior, a sustine uceniciile, stagiile si invatarea pe tot parcursul vietii, a perfectiona competentele profesorilor, a sustine educatia antreprenoriala, invatamantul vocational si formarea in general, astfel incat acestea sa devina mai relevante pentru cererea de pe piata muncii. Se acorda o atentie deosebita persoanelor defavorizate, cum ar fi romii, persoanele din zone rurale sau cele slab calificate, prin masuri cum ar fi acordarea de burse.

Prioritatea 7 include suma restul de 258 de milioane EUR pentru asistenta tehnica in vederea punerii in aplicare a programului. (sursa: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=en )

II. Consultanta

“Evaluarea unei afaceri este in parte stiinta, in parte arta.” Warren Buffet

Uniunea Eropeana ofera Statelor Membre o serie de surse de finantare nerambursabila dedicate atat sectorului public cat si sectorului privat, vizand in acest fel cresterea economica in cele 28 de state. SC Star Consulting&Training detine prin echipa sa o expertiza de peste 15 ani in elaborarea proiectelor si implicit in accesarea fondurilor europene, si ofera servicii de consultanta pentru urmatoarele tipuri de programe:

 • Programul Operational Competitivitate (POC)

Programul Operational Competitivitate (POC) sustine investitii menite sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce priveste (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si (b) infrastructura subdezvoltata de TIC si implicit servicii slab dezvoltate, pozitionandu‐se astfel ca un factor generator de interventii orizontale in economie si societate, de natura sa antreneze crestere si sustenabilitate.

Urmatoarele domenii de specializare inteligenta au fost identificate in cadrul Strategiei Nationale de Cercetare Inovare 2014‐2020 si vor fi sustinute prin POC:

 1. bioeconomie.
 2. tehnologia informatiei şi a comunicatiilor, spatiu si securitate.
 3. energie, mediu si schimbari climatice.
 4. eco-nano- tehnologii si materiale avansate.

Pachetul financiar total pentru programul operational este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmand sa fie asigurata din urmatoarele linii bugetare specifice:

 • EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai putin dezvoltate);
 • EUR 249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

(sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poc- 2014)

 • Programul Operational Regional (POR)

Viziunea strategica privind nevoile de dezvoltare carora trebuie sa le raspunda POR 2014-2020 are la baza analiza situatiei economice si sociale a regiunilor Romaniei (in Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:

 • Cercetare-dezvoltare si inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetarii in piata si nivel scazut de asimilare a inovarii in firme
 • IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivitatii economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, in documentele de programare strategica nationala, sunt:
 1. Gradul redus de cultura antreprenoriala – reflectat prin densitatea relativ scazuta a afacerilor in toate regiunile,
 2. Rezilienta scazuta a noilor afaceri – 2/3 dintre intreprinderile noi dispar de pe piata in primul an de viata.
 • Eficienta energetica: consumuri energetice nesustenabile si potential de economisire ridicat in infrastructurile publice, inclusiv cladiri publice si cladiri rezidentiale.
 • Mediu: nivel de poluare ridicat in zonele urbane.
 • Dezvoltare urbana: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzator in orasele din Romania.
 • Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.
 • Turism: potential turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativa pentru revigorarea zonelor mai putin dezvoltate/izolate.
 • Infrastructura rutiera : gradul scazut de accesibilitate al anumitor zone ale tarii, care are drept consecinta o atractivitate scazuta şi investitii extrem de reduse.
 • Infrastructura sociala si pentru educatie: infrastructurile educationale, de sanatate si de servicii sociale subdimensionate impiedica incluziunea sociala si dezvoltarea capitalului uman.
 • Cadastru: nivel scazut al inregistrarilor cadastrale, care afecteaza implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale.
 • Capacitate administrativa: nevoia intaririi capacitatii administrative a Autoritatii de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR si a beneficiarilor, pentru o buna implementare a POR.

Aceste directii de actiune au fost corelate cu directiile de actiune strategica mentionate de Comisia Europeana in ceea ce priveste finantarea din Fondurile Europene Structurale si de Investitii, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala in perioada 2014-2020:

 • Inovare şi cercetare;
 • Agenda digitala;
 • Sprijin pentru intreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
 • Economie cu emisii reduse de carbon.

POR 2014–2020 isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a regiunilor, astfel incat acestea sa isi poata gestiona in mod eficient resursele si sa isi valorifice potentialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse in 11 axe prioritare (plus o axa de asistenta tehnica), care au in total o alocare estimata de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezinta sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contributia nationala:

Axa prioritara 1: Promovarea transferului tehnologic

Axa prioritara 2: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici şi mijlocii

Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Axa prioritara 5: Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Axa prioritara 6: Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

Axa prioritara 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului

Axa prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate şi sociale

Axa prioritara 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban

Axa prioritara 10: Imbunatatirea infrastructurii educationale

Axa prioritara 11: Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru şi cartea funciara

Axa prioritara 12: Asistenta tehnica

(sursa: http://www.fonduri-ue.ro/por- 2014)

 • Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)

Program prin care se acorda fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana şi Guvernul Romaniei pentru dezvoltarea economico – sociala a spatiului rural din Romania.

PNDR raspunde la 3 dintre provocarile de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:

 • Competitivitatea si dezvoltarea locala
 • Oamenii si societatea
 • Resursele

Prin PNDR vor fi finantate 14 masuri de dezvoltare dezvoltare rurala  cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR si 1,347 mld contributie nationala.

PNDR (finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) sustine dezvoltarea strategica a spatiului rural prin abordarea strategica a urmatoarelor obiective:

 • OS1 Restructurarea şi creşterea viabilitatii exploatatiilor agricole
 • OS2 Gestionarea durabila a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice
 • OS3 Diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii şi serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (P6)

PRINCIPALELE PRIORITATI DE DEZVOLTARE RURALA PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020

 • Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea catre piata si procesare a produselor agricole;
 • Incurajarea intineririi generatiilor de agricultori prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de baza ca preconditie pentru atragerea investitiilor in zonele rurale şi crearea de noi locuri de munca si implicit la dezvoltarea spatiului rural.
 • Incurajarea diversificarii economiei rurale prin promovarea crearii si dezvoltarii IMM-urilor in sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
 • Incurajarea dezvoltarii locale plasate in responsabilitatea comunitatii prin intermediul abordarii LEADER. Competenta transversala a LEADER imbunatateste competitivitatea, calitatea vietii si diversificarea economiei rurale, precum si combaterea saraciei si excluderii sociale.

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin masurile PNDR vor fi finantate urmatoarele categorii de interventie:

 • Infiintarea, extinderea şi modernizarea dotarilor la nivel de ferma (cladiri, drumuri de acces, irigatii, tehnologii de reducere a poluarii şi productie de energie din surse regenerabile, facilitati de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv in contextul lanturilor scurte, etc.);
 • Investitii in procesare şi comercializare, inclusiv in eficienta energetica, marketing, depozitare, conditionare, adaptare la standarde, etc;
 • Sprijin pentru restructurarea fermelor, in special a celor mici, şi intinerirea generatiilor de fermieri;
 • Gestionarea riscurilor in sectorul agro-alimentar;
 • Activitati consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producatori.

Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin masurile PNDR vor fi finantate urmatoarele categorii de interventie:

 • Actiuni de impadurire a terenurilor agricole si neagricole, precum si realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
 • Plati compensatorii fermierilor care isi asuma in mod voluntar angajamente de agro-mediu;
 • Plati compensatorii fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa adopte sau sa mentina practici si metode specifice agriculturii ecologice;
 • Plati compensatorii fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa continue activitatea in zonele desemnate ca zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin masurile PNDR vor fi finantate urmatoarele categorii de interventie:

 • Sprijin pentru realizarea de investitii pentru microintreprinderi şi intreprinderi mici non-agricole in zonele rurale;
 • Imbunatatirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apa, canalizare, drumuri locale), infrastructura educationala, medicala si sociala;
 • Restaurarea si conservarea mostenirii culturale;
 • Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigura abordari integrate pentru dezvoltarea locala;

(sursa: http://www.fonduri-ue.ro/pndr- 2014)